Přeshraniční poskytování zdravotní péče Dolní Rakousko - Jihočeský kraj healthacross

Výchozí situace

Aktuální trendy

Aktuální trendy Mezinárodní politika, judikatura Evropského soudního dvora, tlak na snížení nákladů a snaha financovatele i pacientů/pacientek lépe hospodařit přispívají k tomu, že přeshraniční spolupráce nabývá na významu i ve zdravotnickém sektoru.
Financování nemocnic vyžaduje v celé Evropské unii vytvoření nových struktur, resp. restrukturalizaci systému, takže přeshraniční spolupráce v nemocniční oblasti přichází v úvahu jako možné efektivní řešení, neboť přeshraniční poskytování zdravotní péče může přispět k doplnění chybějících služeb, dosažení lepší péče i úsporám nákladů optimálním využitím zdrojů. Hlavní pozornost přitom bude věnována reagování na potřeby místního obyvatelstva a rychlému přístupu k vysoce kvalitní péči v blízkosti místa bydliště – což může mít mimořádný význam především při nepředvídatelných událostech nebo u chronických onemocnění. Zkušenosti z obdobných iniciativ v Evropě ukazují, že se v průběhu přeshraničních projektů vyskytují vlivem odlišných předpisů každého státu problematické aspekty. Přeshraniční spolupráce proto ke svému zdaru vyžaduje fundované základní plánování, resp. úpravu bilaterálními smlouvami.

Dolní Rakousko – Jihočeský kraj

Krankenhaus Gmünd
Krankenhaus Gmünd

Potřeba spolupráce se v pohraničí projevuje obzvláště výrazně v „rozděleném“ městě České Velenice/Gmünd: na české straně je v blízkosti hranic situace v oblasti zdravotnické péče – zvláště, co se týče poskytování rychlé zdravotnické pomoci – přinejmenším problematická. Nejbližší vůz zdravotnické záchranné služby se nachází v 35 km vzdálené Třeboni, nejbližší nemocnice v 60 km vzdálených Českých Budějovicích – důsledkem může být, že uplyne značně dlouhá doba, než se pacientovi/pacientce dostane náležité péče. Pouhých několik set metrů za hranicemi se přitom nachází Zemská klinika Waldviertel-Gmünd (Landesklinikum Gmünd). Také pro pacienty/pacientky na rakouské straně je možnost přeshraničního využívání zdravotnických služeb zajímavá. Jindřichův Hradec například disponuje moderním dialyzačním střediskem, které by pro pacienty/pacientky z Gmündu a okolí bylo snadno dostupné. Krankenhaus Gmünd
Kromě toho Česká republika nabízí četné možnosti v oblasti rehabilitace, kterých by mohli využívat pacienti z Dolního Rakouska. Přeshraniční styk ve zdravotnictví a výměna služeb by proto byly pro obě strany velkou výhodou.

Regionální specifika

Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především značný rozdíl v úrovni mezd a výši nákladů, který existuje i mezi Rakouskem a Českou republikou. Občané nových členských států EU si stacionární péči v Rakousku nebo zemích se srovnatelnou cenovou úrovní stěží mohou dovolit. Tato regionální specifika představují závažnou překážku pro projekty přeshraniční spolupráce. Realizace pilotních projektů ve střední Evropě je však právě v kontextu EU věcí nejvyšší důležitosti, protože platí, že je nutné občanům a občankám všech členských zemí EU zajistit základní svobodu volného pohybu služeb a volného pohybu osob.